Khung đào tạo ngành Hộ sinh Cao đẳng Hộ sinh Trung Ương (Bộ y tế)

Nội dung toàn văn Quyết định 659/QĐ-BYT 2015 đào tạo Hộ sinh trình độ đại học cao đẳng tại Việt Nam.Các Ông/Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Khoa học Công Nghệ và Đào tạo, Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế, Giám đốc các sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các Học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

1- Trình độ:  Cao đẳng Tải về chương trình chi tiết

2- Nhóm ngành đào tạo:  Khoa học sức khỏe

3- Ngành đào tạo:  Hộ sinh

4- Chức danh tốt nghiệp:  Cao đẳng Hộ sinh

5- Mã ngành: 6720303

6- Thời gian đào tạo: 03 năm

7- Hình thức đào tạo: Tập trung

8- Đối tượng tuyển sinh: Người tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bổ túc văn hoá.

9- Cơ sở đào tạo: Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội ngành Y tế.
Điện thoại: 02466812118 -Thầy Trung: 0974 459 158 - Cô  Vân: 0942 000 645.

10- Nơi làm việc sau khi tốt nghiệp: Các cơ sở y tế, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp y tế.

11- Bậc học tiếp theo: Đại học hộ sinh theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Gửi nhận xét