Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ ITDH

Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ ITDH,Qui định của Bộ v/v tổ chức, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên,Căn cứ Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT, ngày 22/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông;

Căn cứ Kế hoạch số 111/KH-UB, ngày 19/9/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục Thủ đô giai đoạn 2017 - 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 855/KH-BGDĐT, ngày 08/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020;

Căn cứ điều 7, Mục 2, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ ngày 12/4/2012 về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đó bắt buộc thi Tin học văn phòng;

Căn cứ vào Phụ lục III kèm theo Thông tư số: 10/2011/TT-BGD-ĐT ngày 28/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về trình độ năng lực ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 của khung châu Âu áp dụng cho đào tạo trình độ thạc sỹ, trình độ năng lực ngoại ngữ của người học sẽ được đánh giá qua 4 kỹ năng như sau:

Căn cứ vào quy định chuẩn đầu ra của Trung tâm hỗ trợ phát triển Giáo dục và Văn hóa cộng đồng, sinh viên tốt nghiệp yêu cầu bắt buộc phải có kiến thức về Tin học và Ngoại ngữ trình độ B.Nhà trường thông báo về kế hoạch tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh và Tin học trình độ B cho sinh viên toàn trường như sau:

Thông tư số 10/2011/TT-BGD-ĐT ngày 28/2/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ .Về việc Tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh và Tin học trình độ B

Trường Đại học Giao thông Vận tải cách 200m (Trung tâm hỗ trợ phát triển Giáo dục và Văn hóa cộng đồng )
Địa chỉ :  Phố Cầu Giấy, P.Láng Thượng, Q.Đống Đa, Tp.Hà Nội

 Hỗ trợ trực tuyến : 0439906288 - 0942 000 645 - 0966 211 915

Xây dựng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trở thành một bộ phận của Trung tâm hỗ trợ phát triển Giáo dục và Văn hóa cộng đồng có chức năng tổ chức, quản lý công tác đào tạo ngoại ngữ, tin học ngoài chương trình chính khóa cho sinh viên trong Trường và có khả năng tổ chức thi, cấp chứng chỉ công nhận nội bộ và chứng chỉ quốc tế, góp phần thực hiện quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo, của Trung tâm hỗ trợ phát triển Giáo dục và Văn hóa cộng đồng về chuẩn đầu ra cho sinh viên.
b. Chức năng
1. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và kiểm định chất lượng về ngoại ngữ, tin học cho sinh viên theo quy định về chuẩn đầu ra của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và của Trung tâm hỗ trợ phát triển Giáo dục và Văn hóa cộng đồng.
2. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và phối hợp với các tổ chức, cơ sở đào tạo có uy tín trong và ngoài nước bồi dưỡng, kiểm tra, cấp chứng chỉ về ngoại ngữ, tin học cho người học theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Trung tâm hỗ trợ phát triển Giáo dục và Văn hóa cộng đồng và theo chuẩn quốc tế.
3. Thực hiện các hoạt động dịch vụ khác có liên quan đến ngoại ngữ, tin học nhằm đáp ứng yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường theo qui định của pháp luật.
c. Nhiệm vụ của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
1. Tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo:
- Chương trình ngoại ngữ
- Chương trình tin học ứng dụng
- Chương trình giáo dục thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông,
- Các chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học khác đáp ứng nhu cầu của người học
2. Xây dựng và tổ chức thực hiện qui hoạch, kế hoạch phát triển trung tâm phù hợp với qui hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục của cả nước, địa phương và của Trung Tâm.
3. Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu hoạt động của trung tâm.
4. Thực hiện các công việc khác có liên quan đến ngoại ngữ như biên dịch, phiên dịch hoặc liên quan đến tin học như lập trình, chuyển giao các sản phẩm tin học.
5. Tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ cho các học viên đã hoàn thành chương trình theo qui định của Sở Bộ Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và của (E&C CenTer).
6. Điều tra nhu cầu học tập ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin – truyền thông trong và ngoài (E&C CenTer).; nghiên cứu tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của trung tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin – truyền thông.
7. Quản lý tài chính, tài sản của trung tâm theo qui định của pháp luật và của(E&C CenTer)..
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám Đốc Trung Tâm giao.

Gửi nhận xét