Trường Cao đẳng Y tế Bình Định thông báo xét tuyển viên chức năm 2015

Thực hiện Kế hoạch số 171/QĐ-CĐYT ngày 20 tháng 5 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bình Định về việc xét tuyển viên chức Trường Cao đẳng Y tế Bình Định năm 2015;

Trường Cao đẳng Y tế Bình Định thông báo Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2015 như sau:
Điều kiện đăng ký dự tuyển:
Theo quy định tại Điều 5 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2700/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
Hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:
a) Hồ sơ đăng ký dự tuyển: Phát hành tại Sở Nội vụ trong giờ làm việc (số 180 Tăng Bạt Hổ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; điện thoại liên hệ: 056.3822603).
Giấy tờ kèm theo Hồ sơ được quy định tại Điều 5 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2700/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
b) Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:
– Thời gian: Từ ngày thông báo cho đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2015 (trừ ngày thứ 7 và chủ nhật);
– Địa điểm:Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Cao đẳng Y tế Bình Định.
Địa chỉ: Số 130 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định,
Điện thoại: 056.3829678.
Lưu ý: Mỗi thí sinh chỉ được nộp 01 hồ sơ đăng ký dự tuyển vào một vị trí tuyển dụng, thí sinh nộp hồ sơ vào 02 vị trí tuyển dụng trở lên sẽ bị hủy kết quả. Hồ sơ dự tuyển không trả lại.
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.
Số lượng nhu cầu tuyển dụng: thông báo tại trường Cao đẳng Y tế Bình Định (130 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định)
Lệ phí dự tuyển: Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ. Thí sinh nộp lệ phí tại nơi phát thẻ dự thi và ôn thi.
Chi tiết Kế hoạch và nhu cầu tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Y tế năm 2015 được niêm yết công khai và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Trường Cao đẳng Y tế (địa chỉ http://wwww.caodangytebinhdinh.edu.vn).
Trường Cao đẳng Y tế Bình Định thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết. Nếu có vấn đề gì chưa rõ, xin liên hệ với Phòng Tổ chức – Hành chính, điện thoại: 056.3829678 trong giờ làm việc.
KẾ HOẠCH
Xét tuyển viên chức Trường Cao đẳng Y tế Bình Định năm 2015
Căn cứ Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tỉnh Bình Định;
Căn cứ Quyết định số 2700/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bình Định;
Căn cứ Công văn số 631/SNV-CBCC ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Sở Nội vụ Bình Định về việc thỏa thuận xét tuyển viên chức Trường Cao đẳng Y tế Bình Định;
Trên cơ sở nhu cầu giáo viên và viên chức làm công tác chuyên môn tại các đơn vị thuộc Trường Cao đẳng Y tế Bình Định,
Trường Cao đẳng Y tế Bình Định ban hành Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2015 như sau:
MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Mục đích
Tuyển dụng những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, đúng số lượng, cơ cấu vị trí việc làm theo nhu cầu của đơn vị và đảm bảo chỉ tiêu biên chế sự nghiệp được giao; nhằm bổ sung cho đội ngũ viên chức cho Nhà trường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao.
Yêu cầu
Việc tuyển dụng thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước; đảm bảo công bằng, công khai, chính xác, chất lượng và tuyển được người đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ.
THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC
Chỉ tiêu biên chế được giao năm 2014: 94 người.
Chỉ tiêu biên chế đã sử dụng gắn với chức danh nghề nghiệp: 64 người.
III. ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ DỰ TUYỂN
Điều kiện đăng ký dự tuyển
Áp dụng theo Điều 5 của Quy định về tuyển dụng viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 2700/QĐ-UBND của UBND tỉnh.
Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí tuyển dụng
a) Giáo viên giảng dạy:
– Tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc tốt nghiệp đại học khác trở lên phù hợp với chuyên ngành giảng dạy và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ A trở lên; chứng chỉ tin học văn phòng hoặc tương đương trình độ A trở lên (trừ người có trình độ chuyên môn là tin học).
b) Chuyên viên và tương đương:
– Tốt nghiệp đại học trở lên, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng;
– Có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ A trở lên (trừ người có trình độ chuyên môn là ngoại ngữ); chứng chỉ tin học văn phòng hoặc tương đương trình độ A trở lên (trừ người có trình độ chuyên môn là tin học).
c) Thư viện viên:
– Tốt nghiệp đại học chuyên ngành thông tin – thư viện;
– Có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ B trở lên; chứng chỉ tin học văn phòng hoặc tương đương trình độ A trở lên.
d) Giáo viên hướng dẫn thực hành:
– Tốt nghiệp trung cấp trở lên, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí cần tuyển dụng;
– Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ A trở lên; chứng chỉ tin học văn phòng hoặc tương đương trình độ A trở lên.
e) Y tế học đường:
– Tốt nghiệp trung cấp trở lên, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng;
Ngoài các tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ nêu trên, người đăng ký dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng.     
Các trường hợp có trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với ngành nghề xét tuyển nhưng ở trình độ đào tạo bậc cao hơn; các trường hợp không có chứng chỉ ngoại ngữ A,B nhưng có chứng chỉ ngoại ngữ đạt chuẩn quốc tế (B1, B2 Châu Âu, Toefl, Toeic, Ielts, …) đủ thang điểm quy đổi ra chứng chỉ A, B được nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.                                 
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
Áp dụng theo Điều 6 của Quy định về tuyển dụng viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 2700/QĐ-UBND của UBND tỉnh.
Lưu ý: Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm cần tuyển dụng tại Trường Cao đẳng Y tế, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Người có nhiều văn bằng chuyên môn chỉ lựa chọn và nộp 01 văn bằng theo đúng chuyên ngành đăng ký dự tuyển cùng bảng điểm của văn bằng đó để tham gia xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.
HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG XÉT TUYỂN
Hình thức tuyển dụng
Áp dụng tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Y tế năm 2015 bằng hình thức xét tuyển và xét tuyển đặc cách.
Nội dung xét tuyển
a) Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển;
b) Kiểm tra, sát hạch thông qua thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Cụ thể như sau:
– Đối với ngạch giáo viên: Kiểm tra kỹ năng thực hành giảng dạy.
Người dự tuyển (kể cả người thuộc đối tượng xét đặc cách) soạn giáo án giảng dạy trên giấy (cho 01 tiết dạy) trong thời gian tối đa 90 phút về kiến thức chuyên môn trong phạm vi được đào tạo phù hợp với ngạch dự tuyển và môn đăng ký tuyển dụng.
Lưu ý: Thí sinh được sử dụng giáo trình, sách giáo khoa và các đồ dùng dạy học có liên quan đến bài giảng để tham khảo, không được sử dụng giáo án hoặc đề cương bài giảng để tham khảo trong quá trình làm bài kiểm tra thực hành soạn giáo án.
– Đối với ngạch chuyên viên và tương đương: Kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn được đào tạo, về lĩnh vực công tác, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí đăng ký dự tuyển thông qua thực hành làm bài thi trên giấy trong thời gian tối đa 90 phút.
– Đối với ngạch cán sự và tương đương: Kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn được đào tạo, về lĩnh vực công tác, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí đăng ký dự tuyển thông qua thực hành làm bài thi trên giấy trong thời gian tối đa 90 phút.
Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển
Thực hiện theo Điều 12 và Điều 13 Quy định về tuyển dụng viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 2700/QĐ-UBND của UBND tỉnh.
Xét tuyển đặc cách
a) Đối tượng, điều kiện và thủ tục xét tuyển đặc cách: Áp dụng theo Điều 14 Quy định về tuyển dụng viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 2700/QĐ-UBND của UBND tỉnh.
b) Đối tượng xét đặc cách phải tham gia kiểm tra sát hạch bằng hình thức thực hành soạn giáo án hoặc làm bài thi theo nội dung xét tuyển quy định tại Khoản 2, mục VI của Kế hoạch này.
c) Xác định người trúng tuyển đặc cách:
– Đảm bảo điều kiện điểm thực hành soạn giáo án hoặc làm bài thi đạt từ 50 điểm trở lên;
– Xác định người trúng tuyển đặc cách được áp dụng theo Khoản 3, Điều 14 Quy định về tuyển dụng viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 2700/QĐ-UBND của UBND tỉnh.
Về giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo
Trong suốt thời gian từ khi tiếp nhận hồ sơ dự tuyển đến ngày trình kết quả tuyển dụng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bình Định, Hội đồng xét tuyển và các Tổ giúp việc có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận và báo cáo Hội đồng xét tuyển giải quyết mọi đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định (nếu có).
Trình tự và thủ tục tiến hành xét tuyển
a) Trường Cao đẳng Y tế Bình Định thông báo Kế hoạch tuyển dụng trên Đài phát thanh và truyền hình tỉnh; nêm yết công khai tại trụ sở và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Nhà trường (địa chỉ: caodangytebinhdinh.edu.vn).
b) Thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển là 20 ngày làm việc kể từ ngày thông báo tuyển dụng.
c) Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:
Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Cao đẳng Y tế Bình Định.
Địa chỉ: Số 130 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định,
Điện thoại: 056.3829678.
Thí sinh đăng ký dự tuyển trực tiếp nộp hồ sơ tại phòng Tổ chức – Hành chính, ký vào danh sách nộp hồ sơ và nhận biên lai nộp hồ sơ. Cán bộ được phân công nhận hồ sơ không giải quyết các trường hợp nộp hộ, nộp thay và trường hợp nộp hồ sơ qua đường khác.
d) Chậm nhất 15 ngày làm việc trước ngày tổ chức xét tuyển, Hội đồng xét tuyển phải niêm yết công khai danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển tại trụ sở của Trường Cao đẳng Y tế Bình Định và thông báo hướng dẫn nội dung kiểm tra sát hạch thông qua thực hành.
e) Tổ chức kiểm tra thông qua thực hành tại trụ sở Trường Cao đẳng Y tế Bình Định, số 130 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Lịch kiểm tra sẽ được niêm yết tại trụ sở Trường Cao đẳng Y tế Bình Định và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Nhà trường trước 02 ngày tổ chức kiểm tra.
f) Chậm nhất trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, sát hạch. Tổ chấm bài kiểm tra kết hợp với Tổ thư ký chịu trách nhiệm niêm phong bảo mật kết quả điểm chấm bài kiểm tra thực hành soạn giáo án hoặc bài thi của 2 đối tượng (gồm: những người thuộc đối tượng xét đặc cách và những người không thuộc đối tượng xét đặc cách) và chia thành 2 gói riêng biệt, bàn giao cho Chủ tịch Hội đồng xét tuyển.
g) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả kiểm tra, sát hạch của Hội đồng tuyển dụng, Hiệu trưởng Nhà trường sẽ niêm yết công khai kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển tại trụ sở làm việc và trên trang thông tin điện tử.
Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày niêm yết công khai kết quả kiểm tra, sát hạch, người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả tuyển dụng. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương giao Hội đồng tuyển dụng tổ chức chấm phúc khảo trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo. Trình tự thông báo kết quả tuyển dụng như sau:
– Đợt 1: Kết quả điểm kiểm tra thực hành soạn giáo án hoặc làm bài thi của những người thuộc đối tượng xét đặc cách.
+ Tổ chức chấm phúc khảo đợt 1 (nếu có) và thông báo kết quả chấm phúc khảo.
+ Tổ chức xét tuyển đặc cách và gửi hồ sơ đề nghị Sở Nội vụ thẩm định.
+ Thông báo kết quả trúng tuyển đặc cách, công khai các chỉ tiêu đã tuyển dụng theo phương thức xét tuyển đặc cách.
– Đợt 2: Kết quả điểm kiểm tra thực hành soạn giáo án hoặc làm bài thi của những người không thuộc đối tượng xét đặc cách. Thời điểm thông báo thực hiện sau khi công bố kết quả người trúng tuyển đặc cách.
+ Tổ chức chấm phúc khảo đợt 2 (nếu có) và thông báo kết quả chấm phúc khảo.
+ Tổ chức xét tuyển và gửi hồ sơ đề nghị Sở Nội vụ thẩm định.
h) Phê duyệt kết quả tuyển dụng, thông báo công nhận kết quả trúng tuyển đến người trúng tuyển để ký hợp đồng làm việc.
Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
KINH PHÍ THỰC HIỆN
Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT/BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ, đồng thời sử dụng ngân sách nhà nước để chi trả các chi phí phục vụ công tác tổ chức xét tuyển theo nội dung sau đây:
Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.
Kiểm tra nhập hồ sơ, nhập dữ liệu, gửi thông báo đến các đối tượng tham gia dự tuyển.
Xét duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển.
Biên soạn tài liệu kiểm tra sát hạch.
Chi cho hoạt động của Hội đồng xét tuyển: họp Hội đồng, xây dựng Đề kiểm tra, coi kiểm tra, chấm kiểm tra, chấm phúc khảo …
Mua vật tư, văn phòng phẩm, in ấn tài liệu, mẫu biểu phục vụ công tác xét tuyển.
VII. TỔ CHỨC XÉT TUYỂN
Thành lập Hội đồng xét tuyển
Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ dự tuyển, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bình Định ra quyết định thành lập Hội đồng xét tuyển.
Cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn và điều kiện, tiêu chuẩn các thành viên Hội đồng xét tuyển, Ban Giám sát và các Ban, Tổ giúp việc thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ và Quy chế thi tuyển, xét tuyển ban hành kèm theo Thông tư 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ.
Ban Giám sát kỳ xét tuyển thực hiện theo Điều 25 Quy chế thi tuyển, xét tuyển ban hành kèm theo Thông tư 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ và Căn cứ Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tỉnh Bình Định; Trường Cao đẳng Y tế Bình Định mời Sở Nội vụ cùng tham gia là thành viên Ban Giám sát.
Báo cáo kết quả tuyển dụng
Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, sát hạch hoặc kết thúc chấm phúc khảo (nếu có) của tùng đợt, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bình Định gửi kết quả xét tuyển và đề xuất danh sách thí sinh trúng tuyển về Sở Nội vụ để thẩm định thỏa thuận hoặc trình Chủ tịch UBND tỉnh thỏa thuận kết quả xét tuyển viên chức theo phân cấp.
Trên đây là Kế hoạch xét tuyển viên chức tại Trường Cao đẳng Y tế Bình Định năm 2015. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần sửa đổi bổ sung; Chủ tịch Hội đồng xét tuyển có trách nhiệm báo cáo Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bình Định để phối hợp với các cơ quan có liên quan tổng hợp và trình UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét, quyết định.
**Tệp đính kèm: 
– Quyết định sô 2700/QD- UBND về tuyển dụng viên chức.
– Thông tư thu lệ phí dự thi tuyển viên chức.

Gửi nhận xét