Tuyển dụng giảng viên điều dưỡng-Đại học điều dưỡng tuyển viên chức

Đại học điều dưỡng tuyển viên chức-Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định là một trung tâm đào tạo đa cấp nguồn nhân lực,hững trung tâm đào tạo đa cấp nguồn nhân lực Điều dưỡng - Hộ sinh; đào tạo giáo viên điều dưỡng cho các trường trung học, cao đẳng và các các trường ĐH Y tham gia đào tạo điều dưỡng, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, cung cấp nguồn nhân lực điều dưỡng- hộ sinh có chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia và khu vực, đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ của nhân dân.

Đại học điều dưỡng tuyển viên chức Nhiệm vụ chủ yếu của Trường:
Trường có các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

Tuyển dụng viên chức Bậc Đại học:
Điều dưỡng
Bậc Cao đẳng: Xét tuyển
Điều dưỡng
Hộ sinh
Điều dưỡng đa khoa
Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu chương trình giáo dục.
Đào tạo Đại học và trên Đại học về Điều dưỡng
Đào tạo bồi dưỡng giáo viên Điều dưỡng cho các Trường Đại học, Cao đẳng và Trung học y tế.
Thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ trong lĩnh vực Điều dưỡng và Y học nói chung.
Thực hiện các dịch vụ khoa học kỹ thuật phù hợp với ngành nghề đào tạo theo quy định của pháp luật
Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Y học và Y tế để phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học nhằm hội nhập với khu vực và thế giới.Đào tạo nguồn nhân lực Điều dưỡng viên ở trình độ Đại học và sau Đại học, Cao đẳng và Trung cấp nhằm đáp ứng sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.
Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên về Điều dưỡng cho các Trường Cao đẳng, Trung học y tế có đào đạo Điều dưỡng
Đào tạo nguồn nhân lực Điều dưỡng để phục vụ xuất khẩu lao động.
Nghiên cứu khoa học về lĩnh vực Điều dưỡng và các lĩnh vực y học khác phục vụ công tác đào tạo.
Quản lý nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức
Tuyển sinh và quản lý người học.
Quản lý và sử dụng đất đai, trường sở, trang thiết bị, tài chính theo quy định của pháp luật.
Tổ chức cho nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức và người học tham gia các hoạt động xã hội.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Gửi nhận xét