TRUNG ƯƠNG HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM

(Phê duyệt theo Quyết định số 133 /QĐ-BNV ngày 11 tháng 02 năm 2011của Bộ trưởng Bộ Nội vụ). Nguyễn Mạnh Cầm, (sinh ngày 15 tháng 9 năm 1929); nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam; nguyên Đại biểu Quốc hội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (Việt Nam).

 

Sổ tay Hội Khuyến học Việt Nam

 

Vì sự nghiệp Giáo dục của Hội Khuyến Học Việt Nam

 

Tổ chức Hội Khuyến học Việt Nam

 

Hội Khuyến học Việt Nam là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam